Mirek Šustek - Z nuly na Symfony za 30 minut

Dotazy?